Actief burgerschap

De hoeksteen van onze missie

Actief burgerschap

Sinds 2015 vormt actief burgerschap een cruciale pijler in de onderwijsontwikkeling van het Stedelijk Onderwijs. Sindsdien werd in nauwe samenwerking met de scholen van het Stedelijk Onderwijs een kader gecreëerd. Via proefprojecten in pilootscholen en cocreatieve denkoefeningen met leerlingen, leerkrachten en directies groeide geleidelijk een verhaal, een verhaal van toekomstgericht onderwijs in de grootstad. 

Wij gaan voor onderwijs dat bouwt aan een betere stad en samenleving waarbij we elke leerling, ongeacht de achtergrond en voorkennis, zelfredzaam en vaardig willen maken om te participeren. We doen dit door leerlingen inzichten te geven in verworvenheden van onze samenleving, maar ook door hen te leren de huidige samenleving in vraag te stellen en om ze samen met anderen beter te maken.

Scroll to Top